Bývalý předseda kopané v Zubří pan Jaroslav Šimurda oslavil 90 let!

D N E    2 9. P R O S I N C E    2 0 1 7    O S L A V I L

P a n     J A R O S L A V    Š I M U R D A

9 0-té    N A R O Z E N I N Y  !!

V letech 1976 – 1980 vykonával funkci předsedy oddílu kopané v Zubří a i poté se velmi zajímal o dění v zuberském fotbalu.

D O   D A L Š Í CH    L E T   H O D N Ě     Š T Ě S T Í ,  O S O B N Í   P O H O D Y      
A    P Ř E D E V Š Í M   Z D R A V Í

P Ř E J Í     Z U B E R Š T Í     F O T B A L I S T É

A    V Ý B O R    F C   Z U B Ř Í